MAHMUT MACİT


EN MODERN CAHİLİYE

Cahiliye dönemi, bir zaman ve mekân dilimi değildir. Bir zihniyet, bir hayat tarzı, bir yaşam biçimidir.


     Cahiliye sözcüğü Arapçada “chl" kökünden türetilmiştir. Bilgisizlik, bilinmeyen, anlamına gelmektedir. Vahyin, karanlığı parçalayan nurunun yayılmadan önceki dönemine “Cahiliye Dönemi” adı verilmiştir. Kaynaklara göre 450 ila 600 yılları arasındaki süreç olarak geçen dönemdir.

        Hz. Muhammed’in (sav) peygamber olması ve İslam dininin yayılması ile birlikte cahiliye dönemine ait bütün kötü adetler teker teker ortadan kalkmış, ilkesizlik, iffetsizlik, şuursuzluk, ahlaksızlık ve daha birçok sapkınlık toprağa gömülerek, varoluşun sırrına eren insan, fıtratına dönüp İslam'ın ışığı ile aydınlanmıştır.
        Cahiliye dönemi, İslamiyet öncesi Arap yarımadasında yaşanan dönem için kullanılan bir tabir gibi gösterilse de İslam'ın evrensel bir mesaj taşıdığı gerçeğini dikkate aldığımızda, cahiliyenin, bir zaman dilimi değil, bir yaşam biçimi olduğu hakikatine vakıf oluruz.
       Cahiliye dönemi, insanların Allah'ı layık olduğu şekliyle tanımaması, Allah'a kulluk etmekten uzaklaşması ve Allah'tan gelen ilahi emirlerin yerine, kendi nefsani ve şeytani arzularının peşine düşmesidir.
        Hz. Adem'den (as) Hz. Muhammed'e (sav) kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler çürüyen, yozlaşan, haddi aşan, çölleşen insanlığı, Tevhid dinine "La ilahe illallah"a (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur) davet ederek içinde bulundukları cahiliye bataklıklarından kurtarıp özgürlüğe kavuşturmuştur.
       Cahiliye döneminin başlıca özelliklerini hatırlayalım; Hatırlayalım da yaşadığımız dönemin nasıl bir dönem olduğunun kıyâs-ı fukahâlığını herkes kendi yapsın.
       Kan davaları yaygındı, Putperestlik vardı, İçki yaygındı, Kumar oynanırdı, Tefecilik yapılırdı; Çok yüksek faizler ile borç para verilir ve verilen para misli ile geri alınırdı, Eşitsizlik hakimdi, Rüşvet verilir ve alınırdı, Kız çocukları doğar doğmaz utanç kaynağı kabul edildiğinden diri diri toprağa gömülürdü, Zina oranı çok yüksekti, Kölelik vardı.
       Modern cahiliyenin putperestliğinde; makam, para, şehvet, şeyh, şöhret, dilek ağacı, yatır, alsana bir göbek ver bana bir bebek…
       Modern çağın köleliğinde; Yeraltı örgütleri, madde bağımlılığı, dizi bağımlılığı, sosyal medya ve zihin kontrolü, çeşitli dayatmalar, düşük ücrete dayalı çaresizlik gibi ekonomik uygulama yöntemleriyle devam etmektedir.
       Modern çağın cahiliyesinde; Sadece kız çocukları değil, nice evlatlarımız alkol, uyuşturucu bağımlılığı, manevi boşluk, sevgisizlik ve şiddettin kucağında, yaşarken ölüme terkedilip, canlı canlı ruhen toprağa gömülmüş durumdalar.
       İslam'ın yol gösterici evrensel kitabı Kuran; sadece, düşünen, akleden, tefekkür eden insanları muhatap almaktadır.
       “Ve in tutı’ eksere men fîl ardı yudıllûke an sebîlillâhi, in yettebiûne illâz zanne ve in hum illâ yahrusûn.”  
“Ve eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edecek olursan, Onlar seni Allah’ın yolundan saptırırlar, Onlar sadece zanlarının peşinden giderler. Ve onlar, yalandan başka hiçbir şey uydurmazlar.”
         Aklını, vicdanını, Allah’ın ilahi mesajını, yaşamına katmayan, robotlaşmış, tekno-pagan dinine girmiş günümüz cahiliye ehli, yeryüzünü fesada verip, ekin ve nesli yok etmeye devam ediyorlar…
         Kim bilir belki de en günahkar, en kutsalsız, en yapay, en anlamsız, en geleceksiz, en insansız, en cahiliye, En  Modern Cahiliye çağındayızdır….